Stvořeno pro vás

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. DŮVODY PRO SBĚR A UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZÁKONY POJEDNÁVAJÍCÍ O JEJICH ZPRACOVÁNÍ

1.1. Potvrzením a dokončením objednávky vzniká smluvní vztah mezi uživatelem (dále jen: kupující) a společností   Potvrzením a následným dokončením objednávky na stránkách www.cz.pruvida.co kupující přijímá podmínky ochrany osobních údajů, stejně jako všeobecné obchodní podmínky společnosti. Zároveň prohlašuje, že si je pročetl a souhlasí s nimi. Zpracování osobních údajů je zákonem povoleno v případě, že je nutné pro uzavření smluvního vztahu či v případě, že je podmíněno oprávněným nárokem jejich správce. Dále je možné po obdržení výslovného souhlasu osoby, jíž náleží. Společnost  a jíž bylo přiřazeno daňové číslo  (dále jen: společnost), je správcem osobních údajů, které získá v rámci internetového prodeje. Společnost všechny takto získané údaje chrání dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osob s ohledem na zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, která byla nahrazena směrnicí 95/46/EC (dále jen: GDPR), a dle ostatních právně závazných požadavků.

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM SEPSÁNÍ DOHODY A ZA ÚČELEM JEJÍHO VSTUPU V PLATNOST

2.1. Smluvní vztah mezi společností a kupujícím vznikne dokončením objednávky v internetovém obchodu. Kupující o sobě poskytne následující informace: jméno, příjmení, adresu (ulici, PSČ a město) a emailovou adresu. Tyto údaje při zasílání objednávky vyplní do políček označených hvězdičkou (*) (dále jen: povinné údaje). Objednávka se stává platnou až po vyplnění těchto údajů, bez kterých nemůže být zpracována. V případě, že kupující neposkytne společnosti své údaje, či v případě, že tyto údaje nebudou odpovídat skutečnosti, si společnost vyhrazuje právo neposkytnout kupujícímu žádná práva ani výhody.

2.2. Společnost není povinna osobní údaje, které obdrží od zákazníka, nijak ověřovat. To samé platí i pro totožnost tohoto zákazníka. V případě, že v zákazníkově objednávce společnost narazí na nesrovnalosti, má nárok tohoto zákazníka požádat o prokázání totožnosti. Společnost si vyhrazuje právo ověřit údaje z každé objednávky.

2.3. Společnost od daného zákazníka tyto údaje vyžaduje za účelem poskytování práv, která vyvstávají z uzavření smluvního vztahu.

2.4. Sjednáním smluvního vztahu kupující dává společnosti právo sdílet osobní údaje, které vyplnil v objednávce, dalším smluvním partnerům společnosti. Ta je společně s těmito partnery využívá pro marketingové účely. V závislosti na údaje ze smluvního vztahu exitujícího mezi kupujícím a společností kupující dostává upozornění na výhody, nové funkce a speciální nabídky, které by jej mohly zajímat. To vše dle bodu 3.3. tohoto prohlášení.

2.5. Zpracovávání osobních údajů z dotazníku, stejně jako bod 2.4., se řídí bodem b) prvního odstavce článku 6 GDPR. V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu dané osoby, se jejich zpracování řídí bodem a) prvního odstavce článku 6 GDPR.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU

3.1. Kupující má právo v dotazníku vyplnit i další údaje, které nejsou označeny jako povinné.

3.2. Pokud kupující před odesláním objednávky v dotazníku zaškrtne, že si od společnosti přeje dostávat upozornění na výhody, nové funkce a nabídky, společnost veškeré údaje z dotazníku zpracuje. To samé platí i pro údaje, které získá analýzou nákupního procesu, který je popsán v bodu 2.4.

Tyto údaje mohou zahrnovat informace o době, kdy byla objednávka odeslána, o výrobcích, které si kupující zakoupil, o výhodách, které kupující reálně používá, a o ceně výrobku či výrobků.

Společnost má právo takto sesbírané údaje využívat za účelem zasílání upozornění na nabízené výrobky. Tyto údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pro účely přímého marketingu. Děje se tak na základě souhlasu kupujícího či, v případě, že jde o zákonnou činnost společnosti, na základě platných zákonů. Údaje týkající se spokojenosti s objednávkou, které kupující společnosti poskytne, společnost zpracovává jen pro účely ověření spokojenosti svých zákazníků s danou objednávkou. Díky tomu je schopná sledovat kvalitu nabízených výrobků.

3.3. Obsah upozornění zasílaných společností závisí na jednotlivých kampaních. Společnost si vyhrazuje právo o dané kampani rozhodovat. Speciální nabídky se mohou týkat existujících výrobků, novinek i souvisejících produktů. Pokud nabídky a výhody, které jsou zveřejňovány v těchto upozorněních, neodpovídají představám kupujícího, společnost za to nenese odpovědnost.

3.4. V případě, že ke zpracování osobních údajů z formuláře a údajů zmíněných v bodu 2.4. dochází na základě výslovného souhlasu kupujícího, děje se tak na základě bodu b) prvního odstavce článku 6 GDPR. Předpisy společnosti dovolují osobní údaje také zpracovávat na základě jejího oprávněného zájmu. V takovém případě se zpracování řídí bodem f) prvního odstavce článku 6 GDPR. Oprávněným zájmem společnosti se rozumí zpracování údajů pro reklamní účely a pro průzkum trhu.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ

4.1. Každý kupující má právo zažádat společnost o přístup ke svým osobním údajům. Stejně tak si může zažádat i o jejich opravení, smazání či o omezení jejich zpracování. V případě, že dostojí i platným zákonným podmínkám, smí si také zažádat o postoupení těchto dat. Nadále má i právo stáhnout svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to pro účely, pro něž tento souhlas dříve poskytl. Co se týče zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu společnosti, může proti němu podat námitku.

4.2. Právo na stažení souhlasu

Kupující má právo částečně či plně stáhnout svůj souhlas s využitím dat, s nímž souhlasil ve formuláři. Smí si přitom zažádat, aby tyto údaje nebyly využívány buď dočasně či natrvalo. Zpracování údajů, k němuž došlo ještě před stažením souhlasu, je i nadále zákonné. Dané stažení souhlasu přitom nijak neovlivňuje smluvní vztah, který existuje mezi oběma stranami.

4.3. Právo na přístup

Osoba, na níž se vztahují údaje, které tvoří bázi pro smluvní vztah, má také právo požádat společnost, která její údaje zpracovává, o přístup k těmto údajům. Stát se tak může buď nahlédnutím či poskytnutím kopie daných údajů. Tato osoba má také právo na následující informace: účel zpracování, typy daných osobních údajů, uživatelé či kategorie uživatelů, se kterými budou tyto údaje sdíleny, předpokládaná doba, po níž budou osobní údaje uchovávány, či kritéria, dle nichž je tato doba stanovena, existence práva zažádat správce údajů o jejich opravu, smazání či o omezení jejich zpracování, existence práva podat na toto zpracování námitku, informace o právu na podání žádosti u komisaře pro informace. Společnost má povinnost této osobě poskytnout kopii jejích osobních údajů, které zpracovává. V případě, že si kupující zažádá o dodatečné kopie těchto údajů, společnost si vyhrazuje právo naúčtovat mu odpovídající administrativní poplatek. V případě, že si kupující o informace týkající se svých osobních údajů zažádá elektronickou poštou, ve většině případů tak obdrží i odpověď

4.4. Právo na opravu

Kupující má právo zažádat si o opravu či doplnění chybějících či chybných osobních údajů. Pokud tak chce učinit, je povinen společnosti poskytnout prohlášení o dodatečném poskytování osobních údajů, které po jeho podepsání odešle na.

4.5. Právo na smazání („právo být zapomenut“)

Kupující má nárok zažádat o smazání svých osobních údajů, pokud již nejsou třeba pro účely, pro které byly sesbírány či zpracovávány; pokud je jejich zpracování nezákonné; pokud má kupující námitku vůči jejich zpracování a stahuje svůj souhlas s tímto zpracováním; pokud tak udává zákon či jiný předpis. V případě, že společnost takovouto žádost obdrží, vyhodnotí dostupné technologie a cenu stažení a udělá vše pro to, aby se spojila se všemi osobami, které údaji disponují, a předala jim žádost o smazání údajů. Současně je i požádá, aby odkazy na tyto údaje smazaly či aby smazaly své kopie těchto údajů. Výjimkou jsou případy, kdy je zpracování těchto dat nezbytné z hlediska svobody projevu a informací, plnění zákonních povinností či pro prosazování zákonných požadavků či hájení se proti nim.

4.6. Právo na omezení zpracování

Kupující, kterého se osobní údaje týkají, má nárok na omezení zpracování těchto údajů v případě, že má námitky týkající se přesnosti údajů; v případě, že nestojí o smazání údajů, jejichž zpracování je nezákonné, ale požaduje omezení tohoto zpracování; pokud tyto údaje potřebuje pro prosazování zákonných požadavků či hájení se proti nim, a to pokud tyto údaje již nejsou potřeba pro účely, pro něž byly sesbírány; pokud podal námitku na zpracování dat, a to až do doby, kdy se podaří prokázat, zda má společnost nárok se zpracováním údajů pokračovat či ne.

4.7. Povinnost upozornit kupujícího na opravu či smazání osobních údajů a na omezení jejich zpracování

Společnost má povinnost zpravit každého uživatele, se kterým sdílela osobní údaje zákazníka, v případě, že je třeba tyto údaje upravit, smazat či omezit jejich zpracování. Výjimkou jsou případy, kdy toho společnost není schopná či případy, které vyžadují neúměrné snažení. Pokud si o to kupující zažádá, společnost mu poskytne seznam jednotlivých uživatelů.

4.8. Právo na postoupení údajů

Kupující má právo od společnosti obdržet své osobní údaje ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné podobě. Zároveň má právo tyto údaje postoupit jinému správci, aniž by mu v tom společnost jakkoliv bránila. V případě, že je to technicky možné, má kupující také právo nechat údaje přeposlat přímo jinému správci.

4.9. V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti, má kupující právo podat námitku na dočasné či trvalé zpracování těchto údajů pro účely přímého marketingu. V případě, že tak učiní, společnost přestane jeho osobní údaje pro tyto účely zpracovávat. Podání této námitky nijak neovlivňuje ostatní práva, která plynou ze všeobecných obchodních podmínek a z podmínek, které vzniknou uzavřením smluvního vztahu mezi oběma stranami. Výjimkou je případ, kdy kupující v rámci zákonem stanovené lhůty odstoupí od smlouvy.

5. ZPŮSOB VÝKONU PRÁV

5.1. Po uzavření smluvního vztahu kupující začíná uplatňovat všechna svá práva týkající se ochrany osobních údajů. Zároveň souhlasí se zpracováním těchto údajů pro účely přímého marketingu. Kupující má také právo požádat o přístup ke svým údajům, požádat o omezení jejich zpracování, o jejich opravu či smazání, o jejich postoupení a o podání námitky a stažení svého souhlasu s jejich zpracování, a to následujícími způsoby: v psané podobě na adresu  ústně na pobočce společnosti, kde bude jeho výrok zaznamenán, či emailem na adresu info@pruvida.com

5.2. Společnost zpracuje žádost do 15 dní a dá kupujícímu buď písemně či emailem vědět, jak ji posoudila. Na změnu dat si vyhrazuje 15 (patnáct) dní od obdržení žádosti. V případě, že žádost kupujícího není dodatečně podložená či v případě, že je přemrštěná, společnost si vyhrazuje právo ji zamítnout.

5.3. Každý kupující či uživatel, jehož se osobní údaje týkají, má nárok vznést námitku u komisaře pro informace v případě, že se domnívá, že zpracování jeho údajů neodpovídá platným předpisům.

6. UŽIVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Společnost  Ljubljana Slovenia nesdílí osobní údaje kupců a uživatelů se třetími osobami. Výjimkou jsou: externí dodavatelé, kteří data zpracovávají pouze jménem společnosti a pro ni, a to dle instrukcí poskytnutých společností a pod jejím dohledem (např. reklamní agentury) a dle pravidel ustanovených ve všeobecných obchodních podmínkách, dle pravidel národních orgánů či dle pravidel veřejných figur v případě, že obdrží psanou žádost.

6.2. V případě poskytování osobních údajů smluvním zpracovávatelům či jiným uživatelům se společnost zavazuje data sdílet pouze s uživateli, kteří jí zaručí ochranu těchto údajů.

7. DOBA, PO NÍŽ JSOU OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁNY

7.1. Společnost osobní údaje uchovává po dobu trvání smluvního vztahu. Nepovinné údaje jsou uchovávány až do chvíle, kdy jsou třeba pro dosažení účelu, pro něž byly sesbírány. Pokud je osobní údaje třeba uchovávat déle kvůli vyřízení zákonné žádosti, dostání zákonné povinnosti či z nařízení příslušného orgánu, společnost si vyhrazuje právo údaje uchovávat až do chvíle, kdy dostojí svým povinnostem.

7.2. Po uplynutí doby pro uchovávání osobních údajů společnost všechny sesbírané údaje zničí.